Bir hadis

Ebû Mûsa, Hz. Peygamber’den şöyle rivayet etmektedir:
Kıyâmet günü olduğunda, ümmetimden her birine Hıristiyan ve Yahudilerden biri teslim edilir ve şöyle denir: “Bu, ateşten kurtulman için sana fedadır.”  (Ebû Dâvud ve İbn Mâce)
Diğer bir hadiste:
“Bu ümmetten her biri, bir Yahudi veya Nasranî (Hıristiyan) ile cehenneme giderek “işte bu, benim ateşten kurtulmam için bana fedadır (benim kurtulmam için karşılıktır)” der. (Müslim)

İmam Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, cilt IV, Kitâb’ul Havf ve Recâ, I. Bölüm
(Ahmed Serdaroğlu ve Ali Arsalan tercümelerinden düzeltilerek)