Fuzûlî
Yazıyı oku

Can demişler dudağına hey hey
Bu sözü gör ne muhtasar dediler             (Nesîmî)

 

Fuzûlî’nin “Ey vücûdun eseri hilkat-i eşyâ sebebi” mısraı “Levlâke lemâ halaktü’l eflâke”den (kudsî hadis) ilhamla söylenmiştir.
‘Levlâke’ sözüyle aynı mânâyı ihtiva eden “Hazreti Adem henüz çamur ve balçık arası bir haldeyken ben peygamber idim” hadisi de burada zikredilebilir.
Fuzûlî, bu hadisin mânâsını, “Nebî ol vakt ki bilfiil gerekmezdi nebî” mısraıyla nazmeder.

 

Devam →